Podmienky inzercie

I.Úvodné ustanovenia a základné pojmy

1.     Tieto Podmienky inzercie na Bazariq.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli Bazariq.sk

2.     Bazariq.sk je internetový portál prevádzkovaný fyzickou osobou Mgr. Radoslav Cibík, IČO 50876350, ( ďalej len ,, Prevádzkovateľ “). 

 1. Službou sa rozumejú online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi používateľmi (ďalej len „Služba“).
 2. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).
 3. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok (ďalej len „Súkromný inzerent“).
 4. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“).
 5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane využitia doplnkových služieb, kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby, ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod. (ďalej len „Kupujúci“).
 6. Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravenými a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia.


 1. Prevádzkovateľ zastáva funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj tovar alebo službu, na ktorý je portál zameraný a možnosť nakupovať tento tovar alebo službu ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu dochádza ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotením ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú pri kúpe a predaji jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie uverejnených údajov pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 4. Služby portálu sú poskytované bezplatne. Výnimkou je spoplatnené pridávanie Firemných inzerátov a kategórie Práca, Služby, Reality ako aj doplnkové služby.
 5. Pre zverejnenie Firemného inzerátu alebo inzerátu v kategórii Práca, Služby, Reality je potrebné zaslať SMS v tvare : BAZARIQ na číslo 8866 . Po zaslaní SMS v správnom tvare Používateľ dostane spätnú SMS s aktivačným kódom, ktorý použije na zverejnenie inzerátu na 3 mesiace. Cena za spätnú SMS je 1,80 eur s DPH.
 6. Spoplatnenie pridávania Firemných inzerátov a inzerátov v kategóriách Práca , Služby, Reality ako aj spoplatnenie doplnkových služieb je pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodaného na hmotnom nosiči.
 7. Po použití aktivačného kódu používateľ súhlasí so začatím poskytovania inzercie.
 8. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, obrázky, texty, videá alebo iné príspevky dáva tým Prevádzkovateľovi všetky práva s ich ďalším nakladaním.

 1. Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len: "nariadenie GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom poskytnutia služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa len na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. písm. b) nariadenia GRPR. Neposkytnutie údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytnutia služieb, ktoré súvisia s inzerciou.
 2. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne. 
 3. Používateľ týmto vyslovuje v súlade 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním SMS správ a e-mailov na kontaktné údaje, ktoré uviedol v rámci využívania služieb Portálu. Pôvodcom týchto SMS správ a e-mailov je Prevádzkovateľ a SMS správa a e-mail má informačný charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na adresu info@bazariq.sk
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uverejnených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému Portálu treťou osobou. 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi alebo náhrady akejkoľvek finančnej straty.
 2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.


 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov (ponúk), a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní inzerátu povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä: 
 1. môže inzerovať iba predmety alebo služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
 2. pri pridaní fotografií a textov v inzeráte je možné pridať iba tie, ku ktorým má autor vysporiadané autorské práva,
 3. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické a náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR, 
 4. neuvádzať nepravdivé, nedoložené,  neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčiavať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru a službách a ich dodacích lehotách,
 5. nesmie vo vlastnom inzeráte ponúkať iné produkty alebo služby okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
 6. nesmie viackrát uverejňovať tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná. 
  1. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať inzerát Používateľa, pokiaľ mu nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.
 7. Pre overenie identity slúži hlavne platné telefónne číslo, na ktorom je možné Používateľa kontaktovať.
 8. Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scanu kúpneho dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdajúcich dokumentov.

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať inzerát Používateľa bez upozornenia aj v prípade, ak jeden používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontaktnými menami na Bazariq.sk
 2. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať inzerát, ak Používateľ porušuje Podmienky inzercie.
 3. Používateľ nie je oprávnený využívať služby portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť fukciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.
 4. V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.
 5. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ  nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru/služby. 1. Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky označené symbolom*. K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie a v prípade firiem pridať adresu spolu s kontaktmi konkrétnej pobočky. Inzerát je automaticky platný 3 mesiace, po tejto dobe dôjde k automatickému vymazaniu alebo pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže.
 2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie podmienok. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzerátu alebo hodnotenia, ktoré bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam odporujú, môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na spoplatnené služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami, služba sa v takom prípade považuje za poskytnutú v celom rozsahu.                        Na Portáli je zakázané inzerovať: 
 3. produkty a služby, ktoré porušujú zákony SR,
 4. audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou,
 5. služby propagujúce „zázračné“ chudnutie, uzdravenie – nálepky, náplaste, tabletky, prášky, drinky, emailingu a iných bezpracných zárobkov
 6. práce s poplatkom vopred,
 7. kopírovanie diskiet, CD, DVD, napodobeniny, plagiáty,
 8. pyramídové hry, provízne systémy
 9. výkup zvierat,
 10. propagácia a predaj liekov,
 11. predaj tabakových výrobkov, cigariet,e-cigariet, cigár, tabaku, alkoholu a drog 
 12. erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky, erotické pomôcky,
 13. bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,
 14. služby zhodného obsahu ako je Bazariq.sk,
 15. chip tuning, powerboxy, antiradary, ŠPZ značky,


 1. Ďalej je zakázané:
 2. inzerovať nadmerné množstvo tovaru alebo služieb v jednom inzeráte (v jednom inzeráte je možné inzerovať iba jeden konkrétny produkt), pričom je možné uvádzať v texte viac veľkostí alebo farieb jedného produktu v jednom inzeráte,
 3. inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku (aj nesprávna slovenčina aj čeština),
 4. písať celé slová s veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 5. do názvu, mena, textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (%=-+@?:+ˇ“a pod.),
 6. orámovanie obrázkov/fotografií, akákoľvek grafická manipulácia s obrázkom/fotografiou, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov , a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku,
 7. používať v inzeráte zoznam kľúčových slov, text inzerátu musí dávať zmysel,
 8. nič nehovoriace inzeráty typu „zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom“ ,;
 9. do názvu, mena a do fotografií k inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, email, www adresu, FB, twitter stránku); kontaktné údaje Používateľ vkladá na miesta na to určené, a to v časti Kontakt v pridaní inzerátu,
 10. uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku, názov výrobku, FB, twitter stránku) okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo),
 11. používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka,...),
 12. vkladať formulu „viac info v emaile“; priestor inzerátu je dostatočne veľký, aby sa tam zmestil celý popis,
 13. používať opytovacie, rozkazovacie, zvolacie vety.

 1. V kategórii Práca je nevyhnutné, aby inzerát obsahoval:
 1. druh pracovného pomeru,
 2. informáciu o zamestnávateľovi,
 3. konkrétny popis pracovnej ponuky a náplň práce,
 4. pracovný čas,
 5. podmienky pre uchádzača,
 6. v jednom inzeráte je možné ponúkať iba jednu pracovnú ponuku.

 1. Na portáli Bazariq.sk môže Používateľ svoje inzeráty editovať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty/Hodnotenia“ alebo priamo z detailu inzerátu. 1. Spoplatnené doplnkové služby

 1. Topovanie inzerátu

Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórii ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený červeným nápisom „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu. 

Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy v tvare BAZARIQ na číslo 8866. Po zaslaní SMS v správnom tvare Používateľ dostane spätnú SMS s aktivačným kódom, ktorý použije na topovanie inzerátu na 7 dní. Cena za spätnú SMS je 1,80 eur s DPH.


 1. Obdobie topovania inzerátu 

Začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Topovanie inzerátu automaticky zaniká vymazaním inzerátu. Vymazaním inzerátu pred dobou platnosti topovania nevzniká právo na vrátenie zaplateného poplatku za topovanie, ani jeho alikvotnej časti.

Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.


 1. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý, že využíva služby portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu ani za spôsob, akým služby portálu využívajú. 
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu. 
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 
 4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, hodnotení a žiadneho zverejneného obsahu používateľmi , a to vrátane textu aj fotografií.
 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybnosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

IX. Reklamačný poriadok

 1. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese kontakt@bazariq.sk
 2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 3. Prevádzkovateľ Portálu reklamáciu musí preveriť a v prípade, že je opodstatnená, musí podniknúť kroky, smerujúce k jej náprave. 
 4. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie, najneskôr však 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. 

X.     Záverečné ustanovenia 

 1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia.         Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na Bazariq.sk  alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.
Podmienky inzercie   Kontakt   Reklama   Ako inzerovať
Digifirma™